Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 1. Právní rámec zpracování

  Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 2. Správce osobních údajů

  Správcem získaných osobních údajů je společnost EUROVAT-ASISTANCE, spol s .r.o., IČO 27784517, se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1452, PSČ 75501, (dále též „správce“).

 3. Přesnost osobních údajů

  Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při uzavírání smluvního vztahu, vyplňování plné moci) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

 4. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

  1. Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů a údaje o uskutečněném nákupu služeb jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení plnění smluvních podmínek, informace o stavu žádostí, doručení písemností a podkladů pro zpracování žádostí o navrácení  DPH, daňových přiznání, vrácení spotřební daně, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. vztahuje.
  2. Osobní údaje uvedené pod písm. a) a b) a údaje o historii zákazníkem učiněných žádostí o vrácení daně, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.
  3. Osobní údaje zákazníků uvedené pod písm. a) a b) mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nových a stávajících služeb společnosti EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o.; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o..
  4. Kopie občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů může být společností EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. vyžadována a zpracovávána za účelem registrace k dani v různých zemích EU, v některých případech také pro úspěšné vyřízení navrácení DPH, které se děje zpravidla z podstaty plnění smlouvy a požadavků zákazníka, tudíž v případě potřeby dodání průkazu totožnosti bude zákazník vždy informován. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce a také zákazníka, jelikož bez dodání potřebných podkladů není možné dokončit některé úkony související s plněním podstaty smluvního vztahu.
  5. Identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného v okolí budovy sídla společnosti EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o., jsou společností EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. zpracovávány za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiný zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o.
  6. Když používáte naše webové stránky www.eurovat.info (dále jen „Webové stránky“) společnost EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání.
   Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies.
   • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují kontaktovat zákazníka prostřednictvím online chatu a napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
   • Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

  Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

  Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.Telefonní číslo může být zpracováváno za účelem informování o stavu žádosti, či doplnění informací a získání podkladů nezbytných pro zpracování předmětu smluvního vztahu, případně informování o době dokončení procesu vrácení daně; právním základem zpracování tohoto údaje pro uvedený účel je souhlas udělený subjektem údajů.

 5. Poskytnutí osobních údajů

  Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. V písm. a), b) a g) je smluvním požadavkem společnosti EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o.. Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u klienta, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

 6. Doba uložení

  Osobní údaje budou uloženy u společnosti EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

 7. Kategorie příjemců osobních údajů

  Zpracováním osobních údajů může společnost EUROVAT-ASISTANCE, spol. s r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

  • Doručovatelé zásilek
   Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení potřebných podkladů pro vrácení daně jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li klientem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení poštovních zásilek.
  • Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
   Správce je oprávněn poskytnutou osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

  Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
  Správce je oprávněn poskytnou adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.

 8. Právo na přístup k osobním údajům

  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 9. Právo na opravu osobních údajů

  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 10. Právo na výmaz osobních údajů

  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Výjimku ukládá zákon o účetnictví, kdy některé účetní záznamy o historicky proběhlých transakcích nelze po určitou dobu zcela vymazat.

 11. Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 12. Právo na přenositelnost osobních údajů

  Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, vědomě bránil.

 13. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 14. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@eurovat.info, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: n8t48k9). Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

 15. Právo podat stížnost

  Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.